Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne
Ogłoszenia o naborze aktualne (0)  |  Ogłoszenia o naborze w toku (0)  |  Ogłoszenia o naborze rozstrzygnięte (1)  |  Ogłoszenia o naborze unieważnione (0)

wybrany kandydat: Beata Grobarek - Gierczak, Chwałowice 
uzasadnienie wyboru: Pani Beata Grobarek - Gierczak spełniła wymagania formalne i merytoryczne określone w ogłoszeniu o naborze.
Posiada wykształcenie kierunkowe oraz bogate doświadczenie zawodowe zdobyte przy realizacji różnorodnych projektów wykonawczych oraz ekspertyz technicznych. Rozmowa kwalifikacyjna potwierdziła znajomość zagadnień związanych z wykonywaniem obowiązków na proponowanym stanowisku oraz wysoką motywację do pracy.


Wytworzył: Patrycja Logofet (10 maja 2018)
Wprowadził: Patrycja Logofet (14 maja 2018, 13:10:41)stanowisko:

STANOWISKO DS. TECHNICZNYCH

miejsce pracy: teren Gminy Wrocław
termin składania dokumentów: 30 marca 2018  15:00
DYREKTOR MŁODZIEŻOWEGO CENTRUM SPORTU WROCŁAW
 
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
 
STANOWISKO DS. TECHNICZNYCH
 
W MŁODZIEŻOWYM CENTRUM SPORTU WROCŁAW
51-612 Wrocław
al. I. J. Paderewskiego 35
 
 Wymagania niezbędne:
1)    wykształcenie wyższe techniczne o specjalności: inżynieria środowiska lub budownictwo
2)    co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w danym obszarze działalności
3)    znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane
4)    umiejętność obsługi komputera w zakresie edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, programów typu CAD oraz kosztorysowych typu Norma
 
 
 Wymagania dodatkowe:
1)    umiejętność pracy w zespole,
2)    komunikatywność,
3)    kreatywność,
4)    bardzo dobra organizacja pracy,
5)    odporność na stres.
 
Zakres zadań przewidzianych dla tego stanowiska:
1)    udział w programowaniu, przygotowaniu, realizacji, rozliczaniu i przekazywaniu do użytku inwestycji realizowanych przez MCS;
2)    opracowywanie wniosków dotyczących potrzeb inwestycyjnych, remontowych, konserwacyjnych lub serwisowych zgłaszanych przez kierowników zespołów obiektów;
3)    opracowywanie programów i koncepcji oraz udział w opracowywaniu dokumentacji projektowej dla zadań realizowanych przez jednostkę;
4)    opracowywanie założeń do dokumentacji projektowo – kosztorysowej, programów funkcjonalno – użytkowych, itp.;
5)    opracowywanie zakresów i technologii wykonania remontów dla zadań niewymagających opracowania dokumentacji projektowej lub zadań realizowanych systemem gospodarczym;
6)    udział w opracowywaniu projektów rocznych i wieloletnich planów inwestycji i remontów zarządzanych przez jednostkę obiektów;
7)    przygotowywanie dokumentacji technicznej dla potrzeb organizowanych postępowań przetargowych, w tym udział w przygotowywaniu umów na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych;
8)    sporządzanie wycen/kosztorysów, planowanych kosztów wykonania prac projektowych i robót budowlanych lub wycen planowanych inwestycji budowlanych;
9)    udział w opracowywaniu planu zamówień publicznych dla realizowanych zadań, obejmujących szczegółowe określenie przedmiotu oraz szacunkowej wartości danego zamówienia, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i przyjętymi w jednostce uregulowaniami;
10) opracowywanie harmonogramów realizacji wybranych zadań, opracowywanie i gromadzenie dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia realizacji planowanych inwestycji budowlanych oraz współudział w przygotowywaniu umów na realizację;
11) udział w przygotowywaniu oraz przeprowadzaniu odbiorów nadzorowanych robót budowlanych;
12) rozliczanie rzeczowe realizowanych robót budowlanych, w tym bieżąca kontrola zaangażowania środków finansowych pod względem zgodności  z zawartymi umowami;
13) prowadzenie ewidencji oraz opracowywanie rocznych sprawozdań z przeprowadzonych inwestycji i remontów;
14) przeprowadzanie okresowych przeglądów sprawności technicznej obiektów budowlanych administrowanych przez jednostkę;
15) sprawowanie nadzoru nad realizacją nakazów i zaleceń pokontrolnych przez poszczególnych kierowników zespołów obiektów;
16) udział w przeglądach gwarancyjnych i pogwarancyjnych zrealizowanych zadań inwestycyjnych, remontowych, konserwacyjnych;
17) udział w przeprowadzaniu okresowych kontroli obiektów budowlanych, zgodnie z przepisami prawa budowlanego;
18) prowadzenie przydzielonych rejestrów i zbiorów MCS;
19) koordynowanie działań i nadzór nad robotami wykonywanymi w trybie pilnym w związku z wystąpieniem awarii.
 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Młodzieżowym Centrum Sportu Wrocław, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu lutym 2018 r., wynosił poniżej 6%.
 
Warunki pracy: praca stacjonarna przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie oraz praca w terenie.
 
Wymagane dokumenty:
a)    życiorys i  list motywacyjny - opatrzone własnoręcznym podpisem, 
b)    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy i inne uprawnienia,
c)    oświadczenie o posiadanym obywatelstwie - opatrzone własnoręcznym podpisem,
d)    kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka polskiego (dot. osób nieposiadających obywatelstwa polskiego),
e)    oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych – opatrzone własnoręcznym podpisem,
f)    oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – opatrzone własnoręcznym podpisem,
g)    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w Młodzieżowym Centrum Sportu Wrocław zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j.  Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) - opatrzone własnoręcznym podpisem.
 
Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski,
na koszt własny kandydata.
 
Uwaga: list motywacyjny musi zawierać dane i numer telefonu Kandydata.
 
Dokumenty należy składać w Sekretariacie MCS, przy al. I. J.  Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław,  w  pok. 203, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. technicznych w Młodzieżowym Centrum Sportu Wrocław”, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 marca 2018 r. do godz. 15.00.
 
W przypadku nie załączenia wymaganych w ogłoszeniu dokumentów oraz przekroczenia terminu oferta nie będzie rozpatrywana.
 
Do dalszej rekrutacji zapraszani będą kandydaci, którzy spełnili wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu oraz złożyli najciekawsze oferty.
 
Informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław przy al. I. J.  Paderewskiego 35,  51-612 Wrocław.

Wytworzył: Patrycja Logofet (16 marca 2018)
Opublikował: Patrycja Logofet (16 marca 2018, 13:38:50)

Ostatnia zmiana: Patrycja Logofet (14 maja 2018, 13:10:41)
Zmieniono: dodanie wyniku naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 202

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij