Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne
Ogłoszenia o naborze aktualne (0)  |  Ogłoszenia o naborze w toku (1)  |  Ogłoszenia o naborze rozstrzygnięte (2)  |  Ogłoszenia o naborze unieważnione (0)

wybrany kandydat: Ewelina Czyż, Wrocław 
uzasadnienie wyboru: Kandydatka spełniła wymagania komisji dotyczące możliwości prawidłowego wykonywania zadań na stanowisku ds. finansowo – księgowych. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej zaprezentowała się jako osoba samodzielna, komunikatywna i zmotywowana do podjęcia pracy na w/w stanowisku.


Wytworzył: Patrycja Logofet (9 października 2017)
Wprowadził: Patrycja Logofet (20 października 2017, 09:54:54)stanowisko:

STANOWISKO DS. FINANSOWO-KSIĘGOWYCH

miejsce pracy: teren Gminy Wrocław
termin składania dokumentów: 4 września 2017  15:00
DYREKTOR MŁODZIEŻOWEGO CENTRUM SPORTU WROCŁAW
51-612 Wrocław
al. I. J. Paderewskiego 35

 
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
 
STANOWISKO DS. FINANSOWO - KSIĘGOWYCH

 
W MŁODZIEŻOWYM CENTRUM SPORTU WROCŁAW
1 etat
 
 Kandydat ubiegający się o w/w stanowisko musi spełniać niezbędne wymagania:
1)    wykształcenie średnie,
2)    co najmniej rok doświadczenia zawodowego na stanowisku księgowym,
3)    znajomość podstawowych zasad rachunkowości,
4)    umiejętność obsługi komputera w zakresie korzystania z oprogramowania biurowego typu edytor tekstu i arkusz kalkulacyjny w stopniu co najmniej podstawowym,
5)    obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 902),
6)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
7)    niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
        lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 
 Wymagania dodatkowe:
1)    znajomość oprogramowania Finanse firmy Vulcan,
2)    co najmniej rok doświadczenia zawodowego na stanowisku księgowym w jednostce budżetowej,
3)    znajomość zasad rachunkowości budżetowej,
4)    samodzielność,
5)    efektywna organizacja pracy,
6)    dokładność,
7)    komunikatywność,
8)    sumienność,
9)    zaangażowanie,
10) wysoka kultura osobista,
11) bezkonfliktowość.
 
Do głównych zadań wykonywanych przez osobę zatrudnioną na tym stanowisku będzie należało:
1)    prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
2)    ewidencja księgowa inwestycji (środków trwałych w budowie),
3)    sporządzanie deklaracji podatku od nieruchomości,
4)    rejestrowanie, dekretowanie i księgowanie faktur zakupu,
5)    ewidencja faktur zakupu w rejestrze VAT.
 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Młodzieżowym Centrum Sportu Wrocław,       w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu lipcu 2017 r., wynosił poniżej 6%.
 
 
Warunki pracy: praca przy komputerze w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie
 
 
Wymagane dokumenty:
1)    życiorys i  list motywacyjny - opatrzone własnoręcznym podpisem, 
2)    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy i inne uprawnienia lub kwalifikacje,
3)    oświadczenie o posiadanym obywatelstwie - opatrzone własnoręcznym podpisem,
4)    kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka polskiego (dot. osób nieposiadających obywatelstwa polskiego),
5)    oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych – opatrzone własnoręcznym podpisem,
6)    oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – opatrzone własnoręcznym podpisem,
7)    kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
8)    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w Młodzieżowym Centrum Sportu Wrocław zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) - opatrzone własnoręcznym podpisem.
 
Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski,
na koszt własny kandydata.
 
Uwaga: list motywacyjny musi zawierać dane i numer telefonu Kandydata.
 
Dokumenty należy składać w Sekretariacie MCS, przy al. I. J.  Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. finansowo – księgowych w Młodzieżowym Centrum Sportu Wrocław”, w nieprzekraczalnym terminie do dnia   04 września 2017 r. do godz. 15.00.
 
W przypadku nie załączenia wymaganych w ogłoszeniu dokumentów oraz przekroczenia terminu oferta nie będzie rozpatrywana.
 
Do dalszej rekrutacji zapraszani będą kandydaci, którzy spełnili wymagania niezbędne określone     w ogłoszeniu oraz złożyli najciekawsze oferty.
 
Informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław przy al. I. J.  Paderewskiego 35,  51-612 Wrocław.

Wytworzył: Patrycja Logofet (23 sierpnia 2017)
Opublikował: Patrycja Logofet (23 sierpnia 2017, 14:24:17)

Ostatnia zmiana: Patrycja Logofet (20 października 2017, 09:54:54)
Zmieniono: wynik naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 324

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij